संयोजक - डॉ. सुधा सोनी 

सदस्य  - श्रीमती देवप्रभा साहू